1 2 3

Projekt „SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Tento operační program je zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Realizace projektu spadá pod prioritní osu 2 Aktivní politiky trhu práce do oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Globálním cílem této oblasti podpory je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt „SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY“ byl předložen v souladu s výzvou MPSV ČR č. 70 a usiluje o opětovný návrat uchazečů a zájemců o zaměstnání pečujících o dítě nebo děti do 15 let věku na současný trh práce v JmK a snaží se předejít jejich dlouhodobé nezaměstnanosti.

Nejnovější aktuality